Hợp tác đa phương cho sự hồi phục toàn cầu

From SBI Training Solutions (Singapore) to VNTU community

Phân tích kinh tế

HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG CHO SỰ HỒI PHỤC TOÀN CẦU

Ngày 3 tháng 2 năm 2021 | Emmanuel MacronAngela MerkelMacky SallAntónio Guterres, Charles MichelUrsula Von Der Leyen

Chúng ta không nên sợ hãi về một thế giới hậu đại dịch sẽ không giống như hiện trạng trước đây. Chúng ta nên nắm lấy và sử dụng tất cả các diễn đàn thích hợp và các cơ hội đang sẵn có để biến nó thành một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách thúc đẩy lý tưởng của sự hợp tác quốc tế.

PARIS – Vào tháng 9 năm 2000, 189 quốc gia đã ký “Tuyên bố Thiên niên kỷ”, định hình các nguyên tắc hợp tác quốc tế cho một kỷ nguyên mới của sự tiến bộ hướng tới các mục tiêu chung. Nổi lên sau Chiến tranh Lạnh, chúng tôi tự tin…

View original post 2,052 more words

Published by

Anita H.

Expert in Intercultural Communication, navigating between 4 cultures and 5 languages which I use daily for work and leisure. Author of blogs on wordpress and blogspot on SBI Training Solutions Projects: vietnamhoc, yourvietnamexpert, yourvietbooks, sbi-training.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s